Официални правила на промоционална кампания „Моментна печалба – дъска за мезета с бранд Ариана“

І.ОРГАНИЗАТОР

1. Организатор на промоцията „Моментна печалба – дъска за мезета с бранд Ариана“, наричана по-долу Промоцията е „Количка.бг Онлайн супермаркет“ ЕООД, вписано в Търговски регистър с ЕИК: 206472522, със седалище и адрес на управление в Област София (столица), Столична община Град София, пощенски код 1331, област Люлин, бул. „Европа“ № 182, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG 206472522, тел: 02 4929 226, имейл адрес: contact@kolichka.bg, наричано по-долу „Организатора“.

2. Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.kolichka.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен в тях срок, но не по-рано от оповестяването им на сайта www.kolichka.bg.

4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

II.ДЕФИНИЦИИ

5. Всеки клиент, регистриран за ползване на услугите, достъпни през уебсайта www.Kolichka.bg (наричан по-долу „УЧАСТНИК“), който при поръчка в онлайн магазина www.Kolichka.bg закупи продукти на обща стойност над 100 лева с ДДС има шанс да спечели 1 бр. Дъска за мезета с бранд Ариана.

6. Спечелил участник е този, чиято поръчка над 100 лв с ДДС е първата, втората или третата поръчка на стойност над 100 лв с ДДС за всеки един ден от периода на промоцията.

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

7. Промоцията се провежда в периода: от 08:30:00 ч. на 29.11.2021 г. до 18:00:00 ч. на 05.12.2021 г., като началото на всеки един ден се приема да бъде в 08:30:00 ч. Наградите са за първите трима участници, направили покупка над 100 лв с ДДС между 08:30:00 ч. и 18:00:00 ч.

8. Промоцията се организира и провежда на територията на обхват на Организатора – гр.София, гр. Банкя и гр. Божурище.

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

9. Право на участие имат всички пълнолетни лица-участници, които са направили поръчка в онлайн магазина www.Kolichka.bg за продукти на обща стойност над 100 лева с ДДС.

10. Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, ако в периода на Промоцията е направил покупка за минимум 100 лева с ДДС.

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

11. Общо 21 броя Дъска за мезета с бранд Ариана, разпределени по 3 броя на ден, за период от 7 дни. Наградите се доставят от Организатора с доставката на поръчката на участника.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

12. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или с друга награда.

VІІ. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА И ДОСТЪП ДО ТЯХ

13. Правилата на Промоцията са достъпни на www.kolichka.bg.

VIII. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

15. „Загорка“ АД предоставя наградите, но не получава и не обработва лични данни на участниците.

IХ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

16. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.Регистрирайки се на Kolichka.bg се съгласявам с Общите условия и Политиката за поверителност. Настройки за поверителност .

Или