Общи условия

Настоящият документ представлява Общите условия на договора за покупко-продажба между „Количка.бг Онлайн Супермаркет" ЕООД, търговско дружество, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, ЕИК 206472522, упражняващо дейност под контрола на Българската агенция по безопасност на храните, със седалище и адрес на управление бул. „Европа“ № 182, София 1331, тел: 02 4929 226, адрес на електронна поща: contact@kolichka.bg (наричано по-долу „КОЛИЧКА“) (наричано по-долу „КОЛИЧКА“) от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия (наричано по-долу „Клиент“), от друга, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез уебсайта www.kolichka.bg („Уебсайт/а“) стоки, както и условията и реда за ползване на другите услуги, достъпни чрез Уебсайта. Уебсайтът www.kolichka.bg e разработен и администриран от КОЛИЧКА.

I. Общи разпоредби

1.1. Тези Общи условия уреждат използването на Уебсайта и възможността на Клиента да закупува предлаганите в Уебсайта стоки.

1.2.Уебсайтът е предназначен единствено за закупуване на стоки от Клиента (краен потребител) за директно потребление. Покупката на стоки чрез Уебсайта за търговски цели, напр. за целите на препродажба, се забранява с настоящите Общи условия.

1.3.По отношение на определени предложения в Уебсайта могат да се предвиждат специални условия, които се различават от тези Общи условия. Такива специални условия имат предимство пред тези Общи условия. Общите условия продължават да се прилагат в частите, които не противоречат на специалните условия в съответното предложение.

1.4. Тези Общи условия са неразделна част от всеки индивидуален договор за покупко-продажба във връзка с конкретна направена от Клиента поръчка. Всеки договор при тези Общи условия се сключва на български език.

1.5. КОЛИЧКА може едностранно да променя или допълва Общите условия. Такива промени не засягат правата и задълженията, възникнали през периода на действие на предишната версия на Общите условия. За избягване на всякакво съмнение, промените в Общите условия не засягат вече сключени с Клиента индивидуални договори за покупко-продажба на стоки във връзка с поръчки, направени от Клиента преди изменението на Общите условия. КОЛИЧКА информира Клиентите относно промяната на Общи условия чрез Уебсайта и чрез данните за контакт, посочени от Клиента, съобразно изискванията на действащото законодателство, за да може Клиентът да се запознае с актуалната версия на Общи условия без неоснователни затруднения. Ако Клиентът не е съгласен с промените в Общите условия, той има правото да се откаже от рамковия договор, сключен при тези Общи условия, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, като изпрати писмено уведомление в едномесечен срок от получаване на съобщението за промените. Ако Клиентът упражни това право, регистрацията му в Уебсайта се прекратява и той няма да може повече да сключва индивидуални договори за покупко-продажба на стоки с КОЛИЧКА при тези Общи условия. В случай че Клиентът не изпрати такова уведомление в посочения срок, промените в Общите условия стават обвързващи за него.

II. Регистрация в Уебсайта. Съгласие с Общите условия. Извършване на електронни изявления

2.1. За да може да направи поръчка на стоки през Уебсайта, Клиентът трябва да се регистрира в него. За целта Клиентът създава свой профил, като посочва свое потребителско име (валиден адрес на електронна поща, който е под контрола на Клиента) и парола за достъп и посочва другите необходими за регистрацията данни. Клиентът може да създаде свой профил в Уебсайта и чрез Facebook, в който случай КОЛИЧКА получава данните, необходими за регистрацията му, от Facebook профила на Клиента. Регистрацията чрез „Вход с Facebook“ не е услуга, предоставяна от КОЛИЧКА, и не се регулира от тези Общи условия. При регистрация чрез „Вход с Facebook“ Клиентът следва да е запознат с и да е приел условията и правилата за ползване и политиките за конфиденциалност и обработване на лични данни за услугата, предоставяна от Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.com).

2.2. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон „Регистрирай се”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което декларира, че приема и сключва рамков договор с КОЛИЧКА при тези Общи условия и се задължава да ги спазва. При всяко въвеждане на информация в Уебсайта и натискане на съответен виртуален бутон с текст „Регистрирай се”, „Поръчай“ и др. под. действия (отбелязване на чек-бокс, клик на виртуален бутон напр. за изразяване на съгласие, абонамент за информационен бюлетин, приемане на условия или потвърждаване запознаването с документ като напр. Политика за защита на личните данни, попълване и подаване на електронна форма в Уебсайта) при регистрацията му или на по-късен етап чрез своя профил и функционалностите на Уебсайта, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕЕУ. Със записването им на съответен носител в сървърите на Количка чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно тяхното възпроизвеждане, електронните изявления придобиват качеството на електронни документи по смисъла на цитирания закон.

2.3. КОЛИЧКА потвърждава създаването на профила (регистрацията на Клиента) и сключването на рамков договор между Клиента и Количка чрез изпращане на съобщение на посочения от Клиента при регистрацията му адрес на електронна поща и изпраща на Клиента Общите условия.

2.4.КОЛИЧКА може да прекрати регистрацията на Клиент при следните условия:

a) по всяко време, по искане от страна на Клиента (чрез функционалностите на Уебсайта);

б) при съмнения за нарушаване от страна на Клиента на тези Общи условия или на закона;

в) в други случаи предвидени в тези Общи условия или в действащото законодателство; Прекратяването на регистрацията не се отразява на направени преди това поръчки и на валидността на индивидуалните договори за покупко-продажба, сключени за съответните поръчки.

2.5. Клиентът приема, че електронните изявления от него към КОЛИЧКА и електронните изявления от КОЛИЧКА към него ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, като Клиентът и КОЛИЧКА уговарят, че той ще има стойността на саморъчен подпис. КОЛИЧКА може да съхранява в лог-файлове в своите системи IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, както за извършването на други електронни изявления (напр. при извършване на поръчка; абонамент за информационен бюлетин и др. под. от Клиента или изпращане на потвърждения и др. под. от Количка) в случай на възникване на правен спор.

2.6.Разходите, направени от Клиента при използването на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на Договора (разходите за интернет връзка, разходи за телефонни разговори и др.), се поемат от Клиента.

2.7. С приемане на тези Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана по електронен път (като електронна поща, SMS съобщения и др. под.) и да получава електронни изявления от КОЛИЧКА, включително такива, които са автоматично генерирани и/или изпращани от КОЛИЧКА. С приемането на тези Общи условия Клиентът изрично се съгласява, че предоставянето на всяка преддоговорна и договорна информация, вкл. и предоставянето на тези Общи условия към него може да се извършва в електронна форма/ по електронен път.

III. Сключване на индивидуални договори за покупко-продажба между КОЛИЧКА и Клиента

3.1. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в Уебсайта е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се сключи индивидуален договор за покупко-продажба в съответствие с тези Общи условия.

3.2. С приемане на тези Общи условия Клиентът се задължава да и гарантира, че :

a) е напълно дееспособен;

б) цялата информация, която предоставя на КОЛИЧКА, е вярна, пълна и точна,

в) с действията си във връзка с договора не заобикаля или нарушава правата на трети лица или каквито и да е изисквания на действащото законодателство, вкл. че има право да използва финансовите ресурси, използвани за заплащане на поръчката,

г) преди да използва Уебсайта старателно се е запознал с тези Общи условия, разбира ги и е съгласен с тях,

д) не купува стоки чрез Уебсайта за търговски цели и няма да ги препродава на трети страни.

3.3. За да поръча стоки през Уебсайта и да сключи индивидуален договор да покупко-продажба на стоки с КОЛИЧКА, Клиентът:

a) влиза в създадения преди това свой профил чрез своето потребителско име и парола за достъп или съответно вход чрез Facebook;

б) избира стоките, които желае да закупи . Покупната цена на стоките в една поръчка трябва да бъде най-малко 40 лева с включен ДДС и без да се включват разходите за доставка. Ограничението за максимално тегло на поръчката е до 50 кг.

в) посочва необходимата за поръчката информация в съответната електронна форма: - две имена; - телефон за контакт във връзка с поръчката; - адрес за доставка; - дата и час на доставка; - начин и момент на плащане; - информация за ваучер за отстъпка; - данни за фактура (ако желае издаването на такава); и - друга информация, необходима за доставянето на поръчката по преценка на Клиента.

г) преди да изпрати поръчката, Клиентът има възможност да провери и промени данните, които е попълнил в поръчката. Поръчката се счита за завършена и се изпраща към информационната система на КОЛИЧКА от Клиента след като той щракне (кликне) върху бутона „Завършване на поръчката“. Данните, посочени в Поръчката, се считат за и потвърдени от Клиента при изпращането им.

д) Веднага след получаване на поръчката КОЛИЧКА потвърждава на Клиента, че е получила поръчката, на адреса на електронна поща, посочен от Клиента. За избягване на всякакво съмнение, потвърждението за получаване на поръчката от КОЛИЧКА не е потвърждение за наличността на поръчаните стоки, нито потвърждение за сключване на индивидуален договор за покупко-продажба на поръчаните стоки.

3.4. КОЛИЧКА има право по своя преценка, в зависимост от естеството на поръчката на Клиента, да поиска от Клиента допълнително потвърждение на поръчката (например писмено или по телефона).

3.5. Индивидуалният договор за покупко-продажба на поръчаните от Клиента стоки се сключва между КОЛИЧКА и Клиента сключва след проверка на наличността на заявената за покупка стока, възможността за доставка в посочените в поръчката ден и час и след потвърждаване на валидността ѝ от страна на КОЛИЧКА. За избягване на всякакво съмнение, потвърждението за получаване на поръчката от Количка по чл. 3.3, буква (е) не е потвърждение на валидността на поръчката, нито потвърждение за сключване на индивидуалния договор за поръчката.

3.6. Възможността за сключване на индивидуален договор за покупко-продажба с КОЛИЧКА при преференциални условия (в случай на кампании за лоялност и други кампании) е валидна за периода и при условията, посочени в конкретното предложение с преференциални условия, публикувано в Уебсайта.

3.7. При доставката на поръчаните стоки КОЛИЧКА има право да провери възрастта на Клиента, като поиска Клиентът да покаже личната си карта. Ако необходимата възраст на Клиента не бъде доказана, КОЛИЧКА има право да откаже да изпълни индивидуалния договор за покупко-продажба като същият автоматично се разваля. на В този случай КОЛИЧКА има право да поиска от Клиента възстановяване на направените разходи във връзка с доставката на стоките поради нарушение на тази Общи условия.

3.8. Клиентът приема и разбира, че КОЛИЧКА има право по свое усмотрение да откаже да сключи индивидуален договор за определена поръчка или с определено лице, ако има основателна причина за това. като уведомява в подходящ срок Клиента. За основателна причина се считат, например, предишно съществено нарушаване на тези Общите условия от страна на Клиента или на предходни индивидуални договор за покупко-продажба с КОЛИЧКА, поръчване на количества, които предполагат търговски цели и/или препродаване в нарушение на тези Общи условия и др. под.

3.9. Клиентът се съгласява, че когато количеството поръчани стоки се определя на база тегло, е възможно в доставеното количество да има разлика в теглото до 10% в сравнение с поръчаното от Клиента. В случай че Клиентът е внесъл онлайн депозит за поръчката в съответствие с чл. 7.2 и теглото на получените от него стоки е по-малко от това, за което е внесъл депозит, разликата му се връща по сметката, от която е внесен депозитът.

3.10. При доставката поръчаните стоки могат да бъдат приети от Клиента или от негов представител като за такъв ще се счита законен представител или изрично посочено от Клиента лице, а също така и физическо лице на възраст над 18 години, което пребивава на адреса на Клиента към момента на доставката. Лицата по изречение първо доказват своята самоличност и възраст пред лицето, което доставя стоките на Клиента от името на КОЛИЧКА.

3.11. В случай че Клиентът или негов представител съобразно чл. 3.10. не е на посочения адрес за доставка в посочените в поръчката ден и час за доставка, КОЛИЧКА има право да развали съответния индивидуален договор за покупко-продажба, като в такъв случай Клиентът дължи заплащането на направените разходи за доставка.

IV. Промяна и отмяна на поръчката

4.1. Поръчката е обвързваща за Клиента от нейното завършване и изпращане чрез Уебсайта и нейната промяна е възможна само ако КОЛИЧКА се свърже с Клиента по телефона, за да го уведоми, че поръчаните стоки не са налични. В деня на доставката Клиентът може да промени само времето или адреса на доставка при изрично съгласие от КОЛИЧКА. Клиентът може да отмени поръчката само като се обади в центъра за обслужване на клиенти на КОЛИЧКА не по-късно от 20:00 часа в деня, предхождащ деня на доставката на стоките. От момента, в който стоките вече са изпратени до Клиента, не се допуска отмяна на поръчката или промяна на адреса или часа за доставка.

4.2. Клиентът е длъжен да посочи номера и датата на поръчката при промяната или отмяната й и номера на сметката, по която да бъде възстановена заплатената покупна цена (ако е приложимо).

4.3. В случай на отмяна на поръчката съгласно горното, вече внесеният депозит за покупката ще бъде възстановен към сметката на Клиента, посочена при искането за отмяна на поръчката (ако искането за отмяна не съдържа такава информация, депозитът ще бъде възстановен към сметката, от която е било извършено плащането на депозита).

V. Безопасност

5.1. По време на регистрацията Клиентът създава парола за достъп до своя профил. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел да пази тази парола в тайна, както и да не я споделя с други лица. Клиентът носи пълна отговорност за всички действия, извършени от него или от трето лице чрез неговия профил.

5.2. Клиентът е длъжен да информира КОЛИЧКА без ненужно забавяне, ако има съмнения за злоупотреба от или разкриване на паролата му от трета страна или вероятност за това. В случай на обосновани съмнения, че с се или може да се злоупотреби Услугата, КОЛИЧКА има право временно да блокира профила на Клиента или да поиска от него да промени паролата си. КОЛИЧКА не носи отговорност пред Клиента за вреди, възникнали в резултат на разкриване или злоупотреба с паролата му.

VI. Отказ от договора и възражения

6.1. Клиентът, съответно или неговият представител, който приема стоките, е длъжен да провери доставените стоки и незабавно да уведоми КОЛИЧКА за констатираните недостатъци. Ако стоките (особено храната) при предаване на Клиента показват дефекти, в резултат на което няма да е възможно да се използват по предназначение (по очевидни причини, като напр. изтичане на срока на годност или стоките, негодност за термична обработка или консумация, повреждане целостта на опаковката), Клиентът, съответно неговия представител, връща незабавно стоките на съответното лице, което му ги доставя от името на КОЛИЧКА.

6.2. Отказ от договора. В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите Клиент, който е потребител по смисъла на този закон, има право на отказ от всеки индивидуален договор за покупко-продажба, сключен от разстояние (чрез Уебсайта), без да посочва причина за това, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, посочени в тези Общи условия, във всеки един момент в рамките на 14 дни от получаването на стоките, предмет на съответния договор. В случай на отказ от Договора, Клиентът е длъжен незабавно да предаде стоките на лицето, което му ги е предало от името на КОЛИЧКА, а ако това не е възможно, да уведоми КОЛИЧКА за отказа от договора по телефона или чрез Уебсайта в свободна форма или чрез формуляра за отказ - Приложение №1 към тези Общи условия. Клиентът е длъжен да изпрати стоките обратно без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на КОЛИЧКА за отказа си от договора. В случай на отказ от Договора, Клиентът поема разходите, свързани с връщането на стоките.

6.3. Ако Клиентът се откаже от индивидуален договор за покупко-продажба, КОЛИЧКА ще му върне без ненужно забавяне, най-късно в рамките на четиринадесет дни след отказа от договора, всички суми, включително разходите за доставка, които е получило от него по този договор, по същия начин. КОЛИЧКА ще върне получените суми на Клиента по друг начин само ако Клиентът се е съгласил и ако с това не възникват допълнителни разходи за Клиента. Ако Клиентът е избрал начин на доставка, различен от най-евтиния начин на доставка, предложен от КОЛИЧКА, КОЛИЧКА ще възстанови на Клиента разходите за доставка на стоки в размер, съответстващ на най-евтиния предложен начин за доставка на стоки. Ако Клиентът се откаже от договора, КОЛИЧКА не е длъжна да върне получените от Клиента суми, преди Клиентът да предаде стоката, получена от него по този договор или не изпрати доказателство, че е изпратил стоката на КОЛИЧКА, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. КОЛИЧКА ще прибере стоките от Клиента за своя сметка, ако Клиентът се откаже от индивидуален договор, сключен чрез Уебсайта, при който стоките са били доставени в дома на Клиента в момента на сключване на договора и естеството на стоките не позволява да те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата.

6.4. Клиентът е отговорен за намаляването на стойността на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

6.5. В съответствие с разпоредбите на чл. 57 от Закона за защита на потребителите отказ от индивидуален договор за покупко-продажба, сключен от разстояние (чрез Уебсайта), не е възможен за стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност (напр. плодове, зеленчуци или храни от животински произход), или за стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето , или за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

VII. Покупна цена и условия на плащане

7.1. Покупната цена и всякакви други разходи по договорите между Клиента и КОЛИЧКА се заплащат по един от следните начини:

а) онлайн с платежна карта чрез сигурен платежен портал. При завършване на поръчката сума, отговаряща на цената на поръчката, се блокира в сметката на Клиента под формата на депозит. Плащането към КОЛИЧКА се извършва, след като Клиентът получи поръчката. Чрез посочването на данните за платежната си карта Клиентът оправомощава КОЛИЧКА да получи съответното плащане в посочения по-горе момент. Всяко надплащане ще бъде върнато на Клиента по сметката, от която е направил депозита; или

б) на място при получаване на поръчката в брой или чрез ПОС терминал с платежна карта.

7.2. КОЛИЧКА си запазва правото в основателни случаи да откаже заплащане на място и да изисква плащане онлайн по описаната в чл. 7.1, буква (а) процедура.

7.3. В случай на плащане съобразно процедурата по чл. 7.1, буква (а), включително и в случаите на чл. 7.2, КОЛИЧКА си запазва правото да не изпълни поръчката, докато депозитът не бъде успешно направен.

7.4. Цената на стоките е цената, публикувана на Уебсайта към момента на завършване на поръчката съобразно чл. 3.3 от тези Общи условия. КОЛИЧКА си запазва правото да променя по всяко време посочените в Уебсайта цени на стоките, освен ако изрично не е посочила, че цената на определена стока ще бъде валидна за определен срок. Цените на предлаганите стоки са посочени с включен данък върху добавената стойност.

7.5. КОЛИЧКА издава електронни фактури, които Клиентът може да изтегли от своя профила в Уебсайта. С приемането на тези Общи условия Клиентът се съгласява, че документирането на доставките ще се извършва чрез електронни фактури по предвидения тук начин. В случаите, когато издаването на фактура не е задължително съобразно действащото законодателство, КОЛИЧКА издава фактура по желание, изрично заявено от Клиента.

7.6. Чрез Уебсайта Клиентът има възможност да поръча определен брой от дадена стока (напр. плодове и зеленчуци на бройка и др. под.) вместо количество, определено според теглото. В такъв случай дължимата цена се определя на бройка.

7.7. Цената на стоките не включва цената на доставката до адреса, посочен в поръчката. Текущата цена за доставка до определено място, е посочена в раздела Информация за доставки и цени в Уебсайта www.kolichka.bg Крайната цена за доставката до определения от Клиента адрес в поръчката е видима преди изпращането на поръчката във формата за поръчка в Уебсайта.

7.8. Клиентът винаги ще бъде информиран предварително, когато създава поръчката и промяната може да зависи от необходимото време за доставка на стоките.

7.9. Клиентите, които са получили ваучер за отстъпка в размер на 100 лв., ще заплатят само стойността на покупката над 100 лв. Стойността на дължимия ДДС се включва в крайната сума, която клиентът трябва да заплати. В случай на продукти с различни ставки на ДДС, делът на дължимия ДДС по различните ставки ще бъде изчислен въз основа на частта от стойността на закупената стока, за която е приложима различна ставка на ДДС.

VIII. Отговорност и гаранции

8.1. КОЛИЧКА носи отговорност пред Клиента за несъответствие на стоките с договора за продажба до степента и съобразно предвиденото в приложимите законови разпоредби. По този начин КОЛИЧКА отговаря пред Клиента за всяко несъответствие на стока, което съществува в момента на доставянето й и което се появи в рамките на две години, считано от този момент. Всяко несъответствие на стоката с индивидуалния договор за покупко-продажба, което се прояви до една година след доставянето на стоката, се счита, че е съществувало при доставянето й, освен ако не се докаже противното или ако тази презумпция е несъвместимас естеството на стоката или с естеството на несъответствието.

8.2. В съответствие с разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, Клиент, който е потребител, има право на: (i) рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, (ii) получаване на пропорционално намаляване на цената или (iii) на разваляне на договора съобразно предвиденото в приложимото законодателство. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката.

8.3. КОЛИЧКА не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени във връзка с използването на услуги, използване на информация или изтегляне на данни, публикувани на Уебсайта, т.е. за грешки, пропуски, прекъсвания, повреди, закъснения, компютърни вируси, загуби на печалба или загуба на данни на Клиента или други лица, използващи Уебсайта, както и други материални и нематериални загуби, които не са причинени от умисъл или груба небрежност на КОЛИЧКА. КОЛИЧКА не носи отговорност за евентуални вреди или каквито и да било други последици, възникнали за Клиента въз основа или във връзка с действията на Клиента.

8.4. Клиентът се съгласява, че КОЛИЧКА не носи отговорност за гладкото, непрекъснато и свободно от грешки функциониране на Уебсайта. КОЛИЧКА не носи отговорност за наличността, качеството, надеждността, пригодността за определена цел и безопасността на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Клиента чрез каквито и да е публикувани в Уебсайта или в профила на Клиента електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани към Клиента Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на КОЛИЧКА, то КОЛИЧКА не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. КОЛИЧКА също така не носи отговорност за грешки, възникнали в резултат на намеса на трети страни във функционирането на Уебсайта или в резултат на използването му в противоречие с предназначението му.

8.5. Наличността на стоките е обвързана с наличните запаси и КОЛИЧКА не гарантира наличността на стоките. В случай че не е възможно да се изпълни поръчката или част от нея по някаква причина от страна на КОЛИЧКА, КОЛИЧКА няма да потвърди сключването на индивидуалния договор за покупко-продажба като Клиентът ще бъде информиран чрез SMS или чрез електронна поща на контактите, които е посочил . При невъзможност да бъде доставена част от поръчката, КОЛИЧКА информира Клиента за това и той има възможност да потвърди дали желае частично изпълнение на поръчката или заместването на липсващата стока със сходна стока Тази възможност е приложима само в случаите и в степента, в която крайната стойност и тегло на поръчката, която може да бъде доставена съответстват на ограниченията предвидени в тези Общи условия.

IX. Алкохолни напитки и тютюневи изделия.

9.1. Тютюневите изделия и алкохолните напитки могат да се продават само на лица над 18-годишна възраст; продажбата им на лица под тази възраст е забранена. Ако не е възможно надеждно да се провери, че Клиентът е на възраст над 18 години, съответно неговият представител, който получава от негово име стоките, те няма да бъдат предадени и КОЛИЧКА има право да прекрати съответния договор.

9.2. КОЛИЧКА си запазва правото да налага ограничения, подобни на продажбата на тютюневи изделия и алкохолни напитки, също така върху избрани дрогерийни стоки (напр. домакински почистващи препарати или пестициди, или запалими, летливи или дразнещи вещества или по друг начин опасни или вредни за здравето вещества) или всякакви други стоки от подобен характер, както и по отношение на стоки, които съобразно действащото законодателство могат да се продават само на лица над определена възраст. Не се допуска поръчването чрез Уебсайта на стоки, за които в действащото законодателство са предвидени възрастови ограничения при продажбата им, от лица, които не отговарят на приложимите законови възрастови ограничения.

9.3. Аналогично на ограниченията при продажба на тютюневи изделия и спиртни напитки КОЛИЧКА си запазва правото да налага ограничения и при заявка за доставка на някои дрогерийни стоки (например домакински почистващи препарати или пестициди, запалими, летливи, дразнещи, опасни или по друг начин вредни за здравето вещества), както и за всякакви стоки от подобно естество.

X. Защита на правата на интелектуална собственост, злоупотреба с услугата, наличност на услугата, други права и задължения на договарящите се страни

10.1. Клиентът е информиран, че софтуерът и другите компоненти съставляващи част от Уебсайта (включително снимки на предлагани стоки) са защитени с права на интелектуална собственост. Клиентът се задължава да използва Уебсайта изключително и само за свои нужди, и се задължава да не извършва каквато и да била дейност, която би могла да позволи на него или на трети лица неоторизирано да се намесват във функционирането на или неоторизирано да използват (напр. да съхраняват, модифицират, разпространяват) софтуера или други компоненти, съставляващи част от Уебсайта.

10.2. Клиентът няма право да използва механизми, софтуер или други процедури в Уебсайта , които биха могли да окажат отрицателен ефект върху нормалното функциониране или сигурността на Уебсайта. Уебсайтът може да се използва само до степен, която не е в ущърб на правата на останалите клиенти на КОЛИЧКА и който е в съответствие с неговото предназначение.

10.3. Клиентът използва Уебсайта на свой риск и се съгласява с това, че снимките в Уебсайта са само илюстративни.

10.4. КОЛИЧКА си запазва правото да ограничи или прекрати достъпа на Клиента или на друго трето лице до Уебсайта по всяко време при нарушение на тези Общи условия или на действащото законодателство.

XI. Защита на личните данни

11.1.КОЛИЧКА обработва личните данни на Клиента съобразно предвиденото в Политиката за защита на личните данни на клиентите, неразделна част от настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да се запознае с Политиката за защита на личните данни на клиентите. Клиентът гарантира, че предоставяните от него лични данни са точни и верни и се задължава да информира КОЛИЧКА без ненужно забавяне при промяна в тях .

XII. Кореспонденция

12.1. Освен ако не е уговорено друго, цялата кореспонденция свързана с тези Общи условия и индивидуалните договори за покупко-продажба, трябва да бъде доставена на другата договаряща страна в писмена форма. Писмената форма ще се счита за спазена чрез изпращане на съобщения по електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в Уебсайта и др. под., доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. В случай, че Клиентът е посочил невалиден пощенски адрес или невалиден адрес на електронната поща, то изявленията, изпратени до него, ще се считат за получени само с изпращането им от КОЛИЧКА, дори ако не са били получени.

12.2. В случай, че Клиентът е посочил невалиден пощенски адрес или невалиден адрес на електронната поща, то изявленията, изпратени до него, ще се считат за получени само с изпращането им от КОЛИЧКА, дори ако не са били получени.

XIII. Заключителни разпоредби

13.1. Ако отношенията, свързани с използването на Уебсайта или правоотношението, установено от индивидуален договор за покупко-продажба, съдържат международен елемент, страните се договарят, че отношенията се уреждат от правния ред на Република България. Това не засяга правата на Клиент, който е - потребител по правото на държавата на обичайното му пребиваване, когато те произтичат от разпоредби, които не могат да бъдат дерогирани със споразумение. В случай на правен спор между Клиента и КОЛИЧКА компетентен е съдът с териториална компетентност според седалището на КОЛИЧКА. Когато Клиентът е потребител, компетентен е и съдът по местоживеене на Клиента.

13.2. В случай на спор между Клиента и КОЛИЧКА, ако Клиентът е потребител, Клиентът може да използва и възможности за извънсъдебно решаване на спорове, като се свърже с компетентен орган за извънсъдебно решаване на спорове. Такъв орган е Общата помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник. Адресът на Общата Помирителна комисия е: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg и електронен адрес: adr.sofia@kzp.bg. КОЛИЧКА не е поело ангажимент и не е задължено да участва в процедура за решаване на спорове пред този орган. Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн решаване на спорове, която е достъпна на адрес ec.europa.eu/consumers/odr.

13.3. Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е или стане недействителна, такава недействителна разпоредба ще бъде заменена от съответната императивна правна норма по българското право или установената практика. Недействителността на която и да е разпоредба не засяга валидността на другите разпоредби.

13.4. Ако някоя на разпоредбите на настоящите Общи условия стане недействителна или неприложима, тя ще бъде заменена с разпоредба, чието значение е възможно най-близко до значението на отпадналата. Това не засяга по никакъв начин действителността или приложимостта на останалите разпоредби.

XIV. Информация за контакт за поддръжка на клиенти:

  • Клиентска телефонна линия:02 4929 226

Всички въпроси, предложения, коментари или оплаквания могат да бъдат отправени на info@kolichka.bg. Ако не могат да бъдат разрешени, Клиентите могат да се обърнат към държавните надзорни органи и компетентния съд.

Тези Общи условия са последно изменени на 10.08.2022.